WebshopCompany kft

WebshopCompany Kft: Titoktartási megállapodás


Dated: February 4, 2023

 

Titoktartási megállapodás

 

BETWEEN

 

WebshopCompany Kft.

 

AND

 

 

E MEGÁLLAPODÁS dátuma: February 4, 2023

 

Egyrészről, mint:

(1)              WebshopCompany Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 299294), Magyarországon bejegyzett és nyilvántartásba vett társaság, amelynek székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér 7.

 

; másrészről

 

(2)             (Cégjegyzékszám: ), amelynek székhelye: .

 

Háttér

A WebshopCompany Kft és a(z)  egy általuk közösen megvalósítani tervezett projekttel (a "projekt") kapcsolatban bizalmas információkat kívánnak kicserélni, és felismerik, hogy a bizalmas információk jogosulatlan felfedése vagy felhasználása a feleknek kereskedelmi kárt okozhat. Ezért hajlandóak e megállapodást e megállapodás rendelkezéseivel összhangban megkötni.

 

A következőkben állapodnak meg:

1. Fogalmak

E megállapodásban a következő szavak jelentése a továbbiakban:

'Bizalmas információ'

(a)

a dokumentált formában, mintaként vagy más kézzelfogható formában átadott információk tekintetében az olyan információk, amelyeket a szolgáltatás időpontjában úgy jelöltek meg vagy más módon jelöltek meg, hogy kifejezetten vagy szükségképpen hallgatólagosan jelezzék, hogy azokat bizalmasan adják át;

 

(b)

a szóban közölt információk tekintetében minden olyan információ, amelyet a közlő fél vagy annak képviselői a közlés időpontjában bizalmasan közöltek a fogadó féllel vagy annak képviselőivel;

 

(c)

a szóban átadott bizalmas információk tekintetében a közlésről készült bármilyen feljegyzés vagy jegyzőkönyv;

 

(d)

a fentiek bármelyikének másolata; és

 

(e)

az a tény, hogy a bejelentő fél és a fogadó fél között megbeszélések folynak.

 

 

 

‘Információ’

A felek együttműködéseit, kereskedelmi kapcsolatait, termékeit és vállalatfejlesztési stratégiáit szintén tartalmazza a tájékoztatás.

Ezek az információk nem függnek a nyilvánosságra hozatal módjától, akár technikai információként, akár más módon kerülnek kifejezésre, és magukban foglalják a szellemi tulajdonban vagy know-how-ban általánosságban képviselt információkat is. 

 

 

'Közlő fél'

az a megállapodásban részes fél, amely közvetlenül vagy közvetve információt közöl az átvevő féllel e megállapodás alapján vagy azt megelőlegezve

 

'Engedélyezett cél'

azt jelenti, hogy a bizalmas információkat az átvevő fél csak a projekt céljaira használhatja fel.  A projekt a fent a Háttérben megadott célt jelenti.

 

'Befogadó fél'

e megállapodás azon fele, amely közvetlenül vagy közvetve információt kap a közlő féltől.

 

2. A befogadó fél kötelezettségei

2.1 A jelen megállapodás keltétől számított 10 éves időtartamra, a 7. pontban foglaltak kivételével, az átvevő fél vállalja a nyilvánosságra hozó féllel szemben, hogy:

(a)  a Bizalmas információkat megkapja és titokban és bizalmasan kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át;

(b)   megtesz minden szükséges óvintézkedést annak biztosítására, hogy az ilyen kötelezettségvállalás érvényre jusson és végrehajtható legyen, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szabadalmaztathatóság ne semmisüljön meg az információk nyilvánosságra hozatala révén, például írásbeli vagy szóbeli leírás útján;

(c)  a bizalmas információkat csak az engedélyezett célra használja fel;

(d)  a bizalmas információkat csak olyan leányvállalatai, alkalmazottai, alvállalkozói, kiküldött munkatársai, tisztviselői, ügynökei, tanácsadói és munkatársai számára adja át kötelező erejű titoktartási kötelezettség alapján (amelynek betartását vállalja, és amelyért jogi felelősséggel tartozik), akiknek a projekt céljaira teljes mértékben szükségszerűen és kizárólag a projekthez kell hozzáférniük, és akiknek a személyazonosságát az átvevő fél kérésre közli az átadó féllel;

(e)  a felfedő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használja fel kereskedelmi célokra a bizalmas információkat, nem szerez kereskedelmi hasznot belőlük, és nem törekszik a bizalmas információkban foglalt szellemi tulajdon védelmére; és

(f)   haladéktalanul értesíti a közlő felet, ha tudomására jut, hogy a bizalmas információk bármelyike a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

 

3. A befogadó fél kötelezettségeinek korlátozása

3.1 A 2. pont nem vonatkozik azokra a bizalmas információkra, amelyek:

(a)  a fogadó fél a közlő fél által vagy azon keresztül történő közlést megelőzően ismert volt (amint azt a fogadó fél nyilvántartása bizonyítja); vagy

(b)    is or becomes in the public domain except by any default or fault of the Receiving Party or any person acquiring it from the Receiving Party; or

(c)     becomes known to the Receiving Party by the action of another person not in breach of any obligation of confidentiality owed to the Disclosing Party; or

(d)    is developed by any of the Receiving Party’s employees who have not had any direct or indirect access to, or use or knowledge of, the information imparted by the Disclosing Party.

 

4. Bizalmas információk visszaszolgáltatása

4.1 A jelen megállapodás megszűnésekor, amennyiben az átvevő fél megszegi a jelen megállapodás bármelyik feltételét, valamint a nyilvánosságra hozó fél írásbeli kérésére bármikor máskor is, az átvevő fél haladéktalanul visszaadja a bizalmas információkat és azok másolatait, amelyek a jelen megállapodás alapján az átvevő fél birtokában vagy ellenőrzése alatt vannak, és a továbbiakban nem használja fel és nem teszi közzé a bizalmas információkat. Ha a Közzétevő Fél úgy rendelkezik, a Bizalmas Információt a fenti körülmények között meg kell semmisíteni.

4.2 Az elfogadó fél azonban a közlő fél bizalmas információinak egy példányát jogi tanácsadója iratai között kizárólag abból a célból tarthatja meg, hogy lehetővé tegye számára az e megállapodás rendelkezéseinek való megfelelést.

 

5. Az átruházott jogok korlátozása

5.1 Az elfogadó fél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadó fél által átadott bizalmas információk tulajdonjoga és szerzői joga, beleértve a bizalmas információkat tartalmazó dokumentumokat, fájlokat és bármely más elemet, az átadó fél tulajdonát képezi. Az átvevő fél címéről nem távolítják el, és nem adják át más személynek vagy feleknek.

5.2  Ez a megállapodás nem sérti és nem korlátozza a közlő félnek a bizalmas információkhoz fűződő szellemi tulajdonjogok tekintetében fennálló jogait.

5.3 A jelen dokumentumban foglaltak kivételével az átvevő fél nem ruházhat át vagy ruházhat át semmilyen jogot vagy kötelezettséget az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

5.4 Ez a megállapodás nem értelmezhető:

(a)            az átvevő félnek a bizalmas információk tekintetében a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározottakon kívül semmilyen más engedélyt vagy jogot nem adnak, és

(b)            arra kötelezni a Közzétevő Felet, hogy a Bizalmas Információkat a Befogadó Félnek átadja.

 

6. Új szellemi tulajdon

6.1 Amennyiben az Átvevő Fél a Bizalmas Információkkal kapcsolatban vagy a projekt közvetlen eredményeként új felfedezést, fejlesztést vagy találmányt ("Találmány") tesz vagy észlel, akkor az Átvevő Fél ezt a Közzétevő Fél tudomására hozza.

6.2 Egyik Fél sem szerezhet vagy próbálhat tényleges kereskedelmi hasznot húzni az ilyen Találmányból, és nem nyújthat be szabadalmi bejelentést vagy biztosíthat más tulajdonjogot az ilyen Találmány jogi védelme érdekében, kivéve a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezésével.

 

7. Közzététel

7.1 A Felek a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem gondoskodnak a bizalmas információk eredményeire vagy kimenetelére vonatkozó információk közzétételéről, és nem engedélyezik azt; a hozzájárulás indokolatlanul nem tagadható meg.

 

8. A nyilvánosságra hozó fél felelősségének korlátozása

8.1 A Felek nem vállalnak garanciát az általuk a jelen megállapodás alapján nyilvánosságra hozott Bizalmas információkkal kapcsolatban, és különösen (de a fentiek korlátozása nélkül) a jelen megállapodás alapján átadott anyagok vagy információk pontosságára, hatékonyságára, teljességére, képességeire vagy biztonságára vonatkozóan a Közzétevő Fél nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vagy képviseletet.

 

9. Értesítések

9.1 Az e megállapodás alapján kézbesítendő valamennyi értesítést írásban kell megküldeni az e megállapodás fejlécében szereplő címekre.

 

10. Jog és jogviták

10.1 E megállapodás érvényességére, értelmezésére és teljesítésére az angol jog az irányadó. A jelen megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvita az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, amelynek a felek alávetik magukat.

 

11. Harmadik felek

11.1 Ez a megállapodás nem keletkeztet olyan jogot, amelyet a szerződésben nem részes személy ("harmadik fél") az 1999. évi szerződésekről (harmadik felek jogai) szóló törvény alapján érvényesíthetne, de ez a záradék nem érinti a harmadik félnek az említett törvényen kívül fennálló vagy rendelkezésre álló jogát vagy jogorvoslati lehetőségét.

A Felek felhatalmazott aláíróik útján MEGÁLLAPODTAK:

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Kóczián Géza (WebshopCompany Kft.)
Signed On: November 17, 2022


Signature Certificate
Document name: WebshopCompany Kft: Titoktartási megállapodás
lock iconUnique Document ID: 633c10ce12ed3b45a1cb3c8f261b0753e80feea7
Timestamp Audit
November 16, 2022 3:21 pm CETWebshopCompany Kft: Titoktartási megállapodás Uploaded by Kóczián Géza (WebshopCompany Kft.) - geza.koczian@webshopcompany.uk IP 86.14.186.194